Liên Lạc

Mọi thông tin về sản phẩm, đại lý xin hãy liên lạc:


Các chi nhánh của chúng tôi:

Rang Dong News
4643 Buford Hwy,
Chamblee, GA 30341

Thời Báo Toronto (Head Office)
Tel.: 416-925-8607 – Fax: 416-925-0695
1114 College St. Toronto ON M6H-1B6 Canada
Thời Báo Montréal
Tel.: 514-271-3676; Fax: 514-271-4181
7330 St. Hubert, Montreal QC H2R 2N3
Email: Quang Cao: sales-mo@thoibao.com

Thời Báo Montréal
Tel.: 514-271-3676; Fax: 514-271-4181
7330 St. Hubert, Montreal QC H2R 2N3
Email: Quang Cao: sales-mo@thoibao.com

Thời Báo Vancouver
Tel.: 604-871-0953; Phone / Fax: 604-675-9811
Email: thoibao-vancouver@thoibao.com
4361 Fraser St. Vancouver BC V5V 4G4 Canada

Thời Báo Calgary
Tel.: 403-370-4827; Fax: 403-248-9668
Email: thoibao-vancouver@thoibao.com
2885 – 17 Ave S.E., Calgary AB T2A 0P7