Liên Lạc

Mọi thông tin về sản phẩm, đại lý xin hãy liên lạc:

Qua email: amidalife1@gmail.com

hoặc phone 678-360-2840


Các chi nhánh của chúng tôi:


Rang Dong News
3634 Satellite Blvd.
Duluth, GA 30096 - US
Tel. 678-360-2840

Thời Báo Toronto (Head Office)
Tel.: 416-925-8607 – Fax: 416-925-0695
1114 College St. Toronto ON M6H-1B6 Canada

Thời Báo Montréal
Tel.: 514-271-3676; Fax: 514-271-4181
7330 St. Hubert, Montreal QC H2R 2N3
Email: Quang Cao: sales-mo@thoibao.com

Thời Báo Montréal
Tel.: 514-271-3676; Fax: 514-271-4181
7330 St. Hubert, Montreal QC H2R 2N3
Email: Quang Cao: sales-mo@thoibao.com


Thời Báo Vancouver
Tel.: 604-871-0953; Phone / Fax: 604-675-9811
Email: thoibao-vancouver@thoibao.com
4361 Fraser St. Vancouver BC V5V 4G4 Canada